Quản lý nhiều user trong 1 dự án thiết kế EPLAN

Để sử dụng tính năng quản lý nhiều user trên cùng 1 dự án, Eplan có tính năng thêm là Multi User Management (MUM), đây là tính năng mua bổ sung (nếu cần) cho cả 3 bản Select Start, Select và Professional.

MUM cho phép tạo ra môi trường làm việc cho nhiều người sử dụng cùng lúc, nơi người quản lý có thể làm các tác vụ kiểm soát/giám sát những người sử dụng phần mềm khác. Để quản lý người sử dụng, MUM cho phép thực hiện các tác vụ sau:

 1. Xác định những vùng làm việc của dự án.
  • Người quản lý dự án/quản trị có thể chỉ định những phần/khu vực làm việc của dự án tới những user khác nhau. Ví dụ, dự án có phần thiết kế sơ đồ mạch, phần thiết kế tủ, phần khí nén… người quản trị có quyền giới hạn đội kỹ thuật điện chỉ được làm việc ở bản vẽ điện, các phần khác không thể chỉnh sửa được.
  • Người quản lý còn có khả năng chia dự án ra nhỏ hơn, giới hạn user chỉ tập trung thiết kế vào 1 phần nhỏ của dự án, dựa trên cấu trúc trang (page structure) là Function (=) hoặc Location (+)
 2. Quản lý dự án phụ.
  • Điều này cho phép người người quản lý chia dự án lớn ra thành nhiều dự án nhỏ. Sau khi chia nhỏ dự án, cơ sở dữ liệu của dự án phụ sẽ được khóa độc lập với dự án chính cho đến khi các dự án phụ này được gộp trở lại.
  • Quản lý dự án có thể chỉnh sửa một số cài đặt nhất định (khung tên, biểu mẫu, báo cáo, quản lý thuộc tính lớp – layer…) trong khi các user khác vẫn thực hiện thiết kế trên khu vực riêng của mình.
  • Đến khi các dự án phụ được hoàn thành, dự án chính sẽ gộp các dự án nhỏ lại với nhau.
 3. Giám sát các user
  • Chức năng cho phép giám sát các dự án chính và phụ được lưu trữ trên cùng 1 máy chủ dự án (domain server). Domain server phải cho cài đặt các ứng dụng quản lý nhiều người dùng (Multiuser Monitor Application).
  • Sau khi cài đặt, máy chủ có thể giám sát các user đã được liên kết đến nó.
  • Các user có thể xem tình trạng của dự án: các user đang trực tuyến, dự án mà họ đã mở. Khi 2 user cùng mở 1 dự án, người này có thể xem tác vụ đang thực hiện trên dự án của người kia.
  • Thanh tiến độ chỉ thể hiện các công việc/hoạt động trên dự án mà user được phân quyền (ví dụ như: tạo báo báo, xuất ra tài liệu bên ngoài, kiểm tra lỗi dự án…) chứ không thể hiện tiến độ của việc vẽ dự án được bao nhiêu thiết bị, tỉ lệ so với bản vẽ tổng dự án…
  • Các user có thể email lẫn nhau trong việc phối hợp công việc, dựa trên cửa sổ quản lý các cá nhân đang thực hiện dự án thiết kế trên Eplan (nơi cũng thể hiện các thông tin của cá nhân của user: email, phone….)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *