1783-ETAP Embedded Switch

Cho phép lựa chọn cấu trúc liên kết lớn hơn với các ứng dụng EtherNet / IP, chẳng hạn như Device-Level Ring (DLR)
Cho phép  thể kết nối với cấu trúc liên kết vòng mà không cần phần cứng bổ sung.
Với hiệu suất cao, chẩn đoán và phục hồi nhanh để giảm thời gian chết.
Hỗ trợ giao thức Precision Time Trotocol (PTP) của IEEE 1588 để đồng bộ hóa thời gian chính xác. Quality of Service (QoS) để giúp ưu tiên truyền dữ liệu.