Biến dòng CTD-1X – Current transformer

460.900,0480.700,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa