Biến dòng CTD-2X – Current transformer

496.100,0575.300,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa