Biến dòng CTD-4X – Current transformer

895.400,01.010.900,0 VND

Biến đổi dòng điện, dòng điện đầu ra (secondary current) : 5A

Xóa