Cảm biến tiệm cận điện cảm M12 | 2-4mm

440.000,0575.300,0 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm M12
Khoảng cách phát hiện : 4 – 8mm

Xóa
Cảm biến tiệm cận điện cảm M12 | 2-4mm