Cảm biến tiệm cận điện cảm M18 | 12-20mm

744,7840,4 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm M12
Khoảng cách phát hiện :12- 20mm

Xóa
Cảm biến tiệm cận điện cảm M18 | 12-20mm