Hệ thống dò khí hầm xe CPS

Thiết bị dò khí OLCT60 có thể dò: khí cháy (Explosive Gases) Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), C5H12, AsH3, Cl2, ClO2, CO, CO2, COCL2, ETO, H2, H2S, …
Nguồn : 16-30 VDC
Tín hiệu ra: 0-23mA, (4-20 mA reserved for measurement)