Serial thành Ethernet USR-N510

USR-N510 là Bộ chuyển Bộ chuyển Serial thành Ethernet công nghiệp để thực hiện truyền dẫnhai chiều giữa RS232 / RS485 / RS422 và ethernet có chức năng của cổng modbus.