Showing 1–12 of 15 results

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-1Z – Current transformer

325.000,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-2Z – Current transformer

448.000,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-1X – Current transformer

460.900,0480.700,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-3Z – Current transformer

478.000,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-2X – Current transformer

496.100,0575.300,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-3X – Current transformer

631.400,0895.400,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng 1P AC TADK

631.400,0951.500,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-4X – Current transformer

895.400,01.010.900,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng Analog E83

2.565.200,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-10H – Current transformer

2.652.100,05.925.700,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-8H – Current transformer

2.673.000,03.212.000,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-12H – Current transformer

2.930.400,04.800.400,0 VND