Hiển thị tất cả 9 kết quả

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-1X – Current transformer

460.900,0480.700,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-2X – Current transformer

496.100,0575.300,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-3X – Current transformer

631.400,0895.400,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-4X – Current transformer

895.400,01.010.900,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-8H – Current transformer

2.673.000,03.212.000,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng CTD-12H – Current transformer

2.930.400,04.800.400,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng hở CTD-5S – Current transformer

3.491.400,04.021.600,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng hở CTD-6S – Current transformer

3.918.200,05.183.200,0 VND

Biến dòng đo đếm, bảo vệ

Biến dòng hở CTD-10S – Current transformer

5.183.200,07.400.800,0 VND