THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Simtronic DG-TX7

Thiết bị dò khí DG-TX7 có thể dò được các loại khí như: C2H4, CH4, n-C4H10, H2, CL2, CO, CO/H2S, H2S, HCL, HCN, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Nguồn : 18-28 VDC Tín hiệu ra: 4-20mA, HART Protocol

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Simtronic GD10P

Thiết bị dò khí GD10P có thể dò được các loại khí như: C2H2, C2H4, C2H6O, C3H6, C4H8, C5H12, C6H12, C6H14, C6H6, C7H8, C8H8, CH4, CH4O, CO2… Nguồn : 18-28 VDC Tín hiệu ra: 4-20mA, HART Protocol

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT100

Thiết bị dò khí OLCT100 có thể dò được các loại khí như: Các khí cháy Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), Pentane (C5H12), H2S, NH3, O2, CO.... Nguồn : 18-28 VDC Tín hiệu ra: 4-20mA, wheatstone bridge

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham ITRANS 2

Thiết bị dò khí ITRANS 2 có thể dò được các loại khí như: Các khí cháy Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), Pentane (C5H12), H2S, NH3, O2, CO , Nguồn 18-28VDC Nguồn : 18-28 VDC Tín hiệu ra: 4-20mA (tiêu chuẩn), tiếp điểm khô

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT60

Thiết bị dò khí OLCT60 có thể dò: khí cháy (Explosive Gases) Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), C5H12, AsH3, Cl2, ClO2, CO, CO2, COCL2, ETO, H2, H2S, ... Nguồn : 16-30 VDC Tín hiệu ra: 0-23mA, (4-20 mA reserved for measurement)

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Hệ thống dò khí hầm xe CPS

Thiết bị dò khí OLCT60 có thể dò: khí cháy (Explosive Gases) Methan (CH4), LPG (C3H8,C4H10), C5H12, AsH3, Cl2, ClO2, CO, CO2, COCL2, ETO, H2, H2S, ... Nguồn : 16-30 VDC Tín hiệu ra: 0-23mA, (4-20 mA reserved for measurement)